UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Příloha E: Změny v UML a jejich dopad na text v knize

UML samozřejmě není něco dokonalého nebo něco, co tu s námi bude v současné verzi věčně. Je třeba jednak opravovat chyby, které se ve standardu objeví, a jednak zavádět nové prvky, pokud si to uživatelé přejí a jejich přání má smysl. V této příloze jsem se zaměřil na změny v UML, které mají dopad na text této knihy anebo takové, které považuji jinak za důležité nebo zajímavé.

V tabulkách popisující změny je jednak odkaz na kapitolu odpovídající verze UML a jednak informace o dopadu na text knihy. Pokud je uvedeno „Ne“, pak je změna uvedena hlavně proto, že mi připadne zajímavá nebo důležitá. Pokud je uvedeno „Fundamental“, „Intermediate“ nebo „Advanced“, pak změna má dopad na text uvedený v příslušných částech knihy a text byl na základě těchto změn upraven.

Hodnota důležitosti pak odkazuje na to, jak moc je vhodné se se změnou seznámit v rámci přípravy na zkoušku. Pokud je uvedeno N/A, znamená to, že text byl psán podle novější verze UML a informace v něm se tedy nemění.

UML 2.3

Kapitola ve standardu Dopad na text knihy
Důležitost
Popis
5Ne
Nízká
Byla odstraněna původní relativně bezvýznamná věta a nyní se zabývá významem slov typu „musí“, „nesmí“, „měl by“, apod. Jde o odkaz na RFC 2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt). Dále se zabývá anotacemi v některých příkladech uvedených ve standardu.
7 Fundamental
Dobré vědět
Diagram 7.9
  • Role u Property již neobsahuje subsets feature.
  • Třída Classifier má nový atribut isFinalSpecialization: Boolean
  • Třída Generalization má nový atribut isSubstitutable: Boolean [0..1] = true
7.3.3 Fundamental
Vysoká
V třídě Asociation přibyla věta v úvodním popisu: A link is a tuple with one value for each end of the association, where each value is an instance of the type of the end.
7.3.4 Advanced
N/A
Změněn popis asociační třídy a sémantika.
7.3.8 Fundamental
Nízká
Třída Classifier má nový atribut isFinalSpecialization.
7.3.11 Fundamental
Nízká
V popisu sémantiky třídy DataType je místo slovíčka „equal“ používáno „same“. Jde tedy o drobné zmírnění podmínek, v mém českém překladu bez dopadu na význam.
7.3.35 Fundamental
Žádná
Rozšíření definice atributů třídy OpaqueExpression.
7.3.40 Fundamental
Nízká
Změny v pravidlech třídy PackageMerge. Je vhodné si pročíst, ale stále platí to, co je uvedeno v tomto textu.
7.3.46 Fundamental
Žádná
Popsán vliv atributu isLeaf třídy RedefinableElement na operaci spojení balíků (třída PackageMerge).
8 Intermediate
N/A
Změn bylo v balíku Components požehnaně, v odpovídajícím textu je s nimi počítáno.
9 Intermediate
N/A
Pár změn doznal i balík složených struktur. Pokud jsou významné z pohledu zkoušky, jsou zmíněny v odpovídajícím textu.
14 Fundamental
Nízká
V diagramu 14.5 Messages zmizel překlep u atributu messageKind třídy Message.


UML 2.4 Beta
Viz následující kapitola. UML verze 2.4 (final) nikdy nebyla vydána.

UML 2.4.1
Došlo k poměrně dosti změnám v diagramech sedmé kapitoly (hlavně balík Classes::Kernel). V mnoha se přidaly třídy, takže je to obecně hůře čitelné a je třeba trávit více času nad jednotlivými diagramy. Připadne mi to značně kontraproduktivní.


Kapitola ve standardu Dopad na text knihy
Důležitost
Popis
7 Fundamental
Žádná
Drobné změny v úvodní kapitole Reusing packages from UML 2 Infrastructure.
7 Fundamental
Vysoká
Změna v diagramu Expressions diagram of the Kernel package. Přibyla třída LiteralReal.
7 Fundamental
Nízká
Změna v diagramu Classifiers diagram of the Kernel package. Jde především o pojmenování rolí tříd v asociacích.
7 Fundamental
Žádná
Jinak zakreslen diagram Features diagram of the Kernel package. Jinak a mnohem hůř. Zobrazení několika tříd vícekrát „pro lepší čitelnost“ tu čitelnost naopak zhoršili. Navíc z obrázku vyhodili výčet ParameterDirectionKind a nedali nikam jinam. V textu knihy jsem jej v obrázku záměrně nechal. Dále zde není zakreslena třída ValueSpecification, která byla přesunuta do diagramu Operations diagram of the Kernel package.
7 Fundamental
Střední
Překreslen diagram Operations diagram of the Kernel package. Zásadní změna je v tom, že jsou zde více formalizované výchozí hodnoty všech atributů třídy Operation. Oproti předchozímu mi tento naopak připadne obsažnější než v předchozí verzi a to bez zhoršení čitelnosti.
7 Fundamental
Nízká
Překreslen diagram Classes diagram of the Kernel package, přidání výchozích hodnot atributů tříd Property a Association.
7 Fundamental
Nízká
V diagramu DataTypes diagram of the Kernel package přibyla vazba mezi třídami EnumerationLiteral a Enumeration.
7 Fundamental
Žádná
V diagramu The Packages diagram of the Kernel package došlo k pár drobným, nevýrazným změnám.
7 Fundamental
Nízká
Překreslen diagram Contents of Dependency package. Jde ale o čuňárnu. V původních verzích bylo (zcela správně) používáno kvalifikovaných jmen u relevantních tříd. Dnes je tam pouze v závorce uvedeno, ze kterého balíku třída pochází. Není to dobrý příklad, jak kreslit diagramy podle UML. V textu používám lepší zápis. Jinak ale jde o zpřehlednění a při čtení se lépe hledají souvislosti. Vypadla (jen ze zápisu, nikoliv ze standardu) asociace mezi třídami NamedElement a Namespace.
7 Fundamental
Žádná
Překreslen diagram Contents of Interfaces package.
7.3.38 Fundamental
Nízká
Třída Package má nový atribut URI.
7.3.45 Fundamental
Nízká
Třída Property má nový atribut isID.
7.3.55 Fundamental
Nízká
Třída ValueSpecification má novou metoda realValue(). Ta souvisí s novou třídou LiteralReal.
7. 3.39 Fundamental
Střední
Třída PackageableElement má opravenou výchozí hodnotu atributu visibility z false na public (původní hodnota byla chybou standardu).
7.3.29 Fundamental
Střední
Přibyla nová třída LiteralReal.
N/A Fundamental
Střední
Až do UML 2.3 byla kapitola PrimitiveTypes součástí superstruktury. UML 2.4.1 ji však přesunulo do infrastruktury. Pro znalost primitivních datových typů je tedy třeba sáhnout do 13. kapitoly infrastruktury. Další novinkou v této oblasti je nový typ Real. V superstruktuře (balík Classes::Kernel) pak najdeme odpovídající třídu LiteralReal a dále novou metodu třídy ValueSpecification nazvanou realValue().
13 Fundamental
Nízká
Z diagramu 13.6 Common Behavior by se mohlo zdát, že třída Parameter je zde nová, ale stále jde o třídu Kernel::Parameter. Usuzuji tak jednak z toho, že v kapitole 13 se o ní zvlášť nemluví, a jednak z toho, že není uvedena ani v normativním XMI. V knize tedy stále používám správný zápis.
14 Fundamental
Nízká
Úplně byl vypuštěn diagram Events a třídy v něm uvedené byly ze standardu odstraněny. Jde o ExecutionEvent, CreationEvent, MessageEvent a její specializace SendOperationEvent, SendSignalEvent, ReceiveOperationEvent a ReceiveSignalEvent. Třída DestructionEvent byla přejmenována na DestructionEventSpecification. Bližší informace viz http://www.omg.org/issues/uml2-rtf.html#Issue14629.
14 Fundamental
Nízká
Chyba v UML standardu v diagramu 14.2 Interactions. Asociace z třídy InteractionFragment je špatně pojmenovaná jako endosingInteraction. Správně má být enclosingInteraction. V popisu třídy je to již správně. Stejně tak se změnilo rozmístění prvků v uvedeném diagramu. Bylo to naprosto zbytečné a hloupé. Třída InteractionFragment se tam objevuje vícekrát (a to nemám rád). V textu jsem ponechal tedy původní rozmístění.
14 Fundamental
Nízká
V diagramu 14.5 Messages přidány výchozí hodnoty atributů třídy Message. Dále tam zmizely třídy MessageOccurenceSpecification, OccurenceSpecification a vazba na třídu Communication::Event. Tato vazba se nezobrazuje ani v diagramu 14.6 Occurences (kde dříve byla). Protože se však v jiném digramu neobjevuje (ale v modelu UML zůstalo), v knize jsem to v diagramech ponechal.
Annex C Intermediate
Střední
Názvy stereotypů již nezačínají malým písmenem, ale velkým.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.